Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng.

Thứ năm - 28/01/2021 23:21 3.472 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” và “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Thật vậy, chi bộ là nền tảng, là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở có vị trí, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy hoạt động của chi bộ (mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ) chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân.
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Thực tiễn đã cho thấy, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ nề nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng, có chất lượng tốt.
ec00bfb9973c67623e2d
Đồng chí Tô Hồng Nguyên, Bí thư Chi bộ VII tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2020 do Đảng ủy Sở LĐ-TB & XH tổ chức ngày 27/01/2021.
Thực hiện sinh hoạt theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong năm 2020, Chi ủy chi bộ VII thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH rất quan tâm và đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Về công tác chuẩn bị: điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng cơ bản được nâng cao. Cụ thể là công tác họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ thường kỳ để thống nhất nội dung, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ tháng tới, thống nhất các vấn đề đưa ra trao đổi, thảo luận với chi bộ cũng như thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt để thông báo cho đảng viên và cấp ủy cấp trên theo dõi chi bộ.
- Về nội dung sinh hoạt chi bộ: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chi ủy bảo đảm việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên, nhất là các thông tin trong quyển Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu soạn thảo, phát hành hằng tháng. Chi ủy phân công trực tiếp đồng chí Phó bí thư chi bộ chọn lọc, tóm tắt và trình bày các nội dung thông báo nội bộ trong buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm, đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, ý nghĩa. Ngoài ra, chi ủy thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các sự kiện nổi bật, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh cho đảng viên nắm. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhìn chung chi bộ luôn đảm bảo nội dung này trong sinh hoạt, nhất là kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; dự thảo báo cáo sát với thực tế, trong sinh hoạt đề ra được các vấn đề trọng tâm để bàn bạc, thảo luận, kết luận những vấn đề lãnh đạo của chi bộ trong tháng tới và phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với trách nhiệm, thời gian hoàn thành cụ thể, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cũng như kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Về hình thức sinh hoạt: chi bộ luôn chú trọng tính đa dạng trong sinh hoạt: căn cứ theo bảng phân công nhiệm vụ được giao ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi ủy phân công từng thành viên chi ủy phụ trách triển khai hoặc hướng dẫn các chương trình kế hoạch, các nội dung của mình phụ trách đến đảng viên... từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của từng chi ủy viên, tạo ra sự thu hút, quan tâm của đảng viên, tránh được sự rập khuôn, máy móc. Bên cạnh đó chi bộ luôn đảm bảo về thời gian sinh hoạt theo đúng quy định trong Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong cuộc họp chi ủy và sinh hoạt chi bộ đều có phân công thư ký ghi chép. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, sử dụng hình thức biểu quyết để ban hành nghị quyết, thống nhất kết luận nội dung 1 vấn đề trong tháng. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thực hiện khá tốt, các đảng viên đều mạnh dạn, thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Các đồng chí chi ủy điều hành sinh hoạt luôn có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được vai trò điều hành trong sinh hoạt: nghiên cứu kỹ từng nội dung; xây dựng, triển khai phương hướng phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị... Đảng viên thực hiện nghĩa vụ đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.
- Về sinh hoạt chuyên đề: từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc chi ủy chi bộ đã tập trung vào các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề từng năm...
Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH, ngay từ đầu năm Chi ủy Chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, hình thức phong phú, nội dung chuẩn bị sát với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, tổ chức đoàn thể. Cụ thể: Trong năm, Chi bộ đã tổ chức 06 cuộc sinh hoạt tư tưởng và 06 cuộc học tập chuyên đề với các chủ đề thiết thực, có trên 184 lượt cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị tham dự.
Chi bộ đã cụ thể hóa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều mô hình thực tế: chi bộ với mô hình “vườn rau nhân ái” có 100% người lao động và trẻ em tại trung tâm tham gia; công đoàn bộ phận với mô hình thực hành tiết kiệm hỗ trợ trong năm cho viên chức và người lao động; Chi đoàn với mô hình “Đoàn viên TN tham gia dạy các kỹ năng mềm, sinh hoạt tư tưởng cho các cháu là trẻ mồ côi, bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm”. Nhìn chung, thông qua các mô hình đã phát huy tốt tinh thần chung tay chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội, giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy các cháu thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội.
Từ những kết quả nêu trên, năm 2020 chi bộ VII thuộc Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH đã được Ban thường vụ Đảng ủy công nhận chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2020”.
bd84bfb6ea331a6d4322
Đồng chí Nguyễn Thùy Như, Phó Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tặng giấy khen cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2020 do Đảng ủy Sở LĐ-TB & XH tổ chức ngày 27/01/2021.
Có thể nói, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới hiện nay. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong thời gian tới Chi ủy chi bộ VII xác định cần tập trung giải quyết một số nội dung:
- Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí chủ chốt; nâng cao ý thức của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong việc nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ. Trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.
- Hai là, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Xây dựng nội dung sinh hoạt phải có trọng tâm, trọng điểm từng bước đi vào nề nếp. Thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt kể cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy phân công xoay vòng các đảng viên trong chi bộ chọn lọc, tóm tắt và trình bày các nội dung thông báo nội bộ trong buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm, đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, ý nghĩa, tránh sự máy móc, nhàm chán. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống, tác phong làm việc khoa học, nói đi đôi với làm và đặc biệt là coi kết quả công việc là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.
- Ba là, xây dựng kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm và qua đó thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân kịp thời trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần tạo nên động lực trong công việc, ngăn ngừa tiêu cực, sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng.
- Bốn là, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra của Chi ủy đối với các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể thuộc chi bộ quản lý. Phân công từng đồng chí ủy viên trực tiếp phụ trách các đoàn thể, thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở duy trì chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết quả khắc phục sửa chữa những tốn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm của từng tập thể, cá nhân, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, phê và tự phê bình nghiêm túc, nhất là thể hiện trách nhiệm nêu gương của ngưới đứng đầu.
- Năm là, Chi ủy tham mưu cho Đảng ủy Sở, Đảng ủy cấp trên cần quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng đối với cấp ủy chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cấp ủy chi bộ nhất là người điều hành sinh hoạt chi bộ bởi vì người điều hành có vai trò đầu tàu, dẫn dắt. Cần đảm bảo các yêu cầu của người điều hành sinh hoạt như: khả năng bao quát, tổng hợp, kết luận vấn đề; có tinh thần trách nhiệm cao và quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy trong quá trình điều hành sinh hoạt; có kinh nghiệm, uy tín; tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở để các đảng viên trong chi bộ mạnh dạn phát biểu ý kiến, bàn bạc, thảo luận; dự kiến các tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời và đúng đắn./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Trúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây