PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
  • Điện thoại cơ quan: 02913610237

a) Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý nhân sự, hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tham mưu Ban Giám đốc về công tác tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm, tổ chức thực hiện các chính sách chế độ đối với viên chức thuộc quyền quản lý như điều động, luân chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng hợp đồng lao động,… thực hiện chế độ cho viên chức và người lao động theo quy định hiện hành như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHYT, BHXH và các chế độ khác liên quan đối với viên chức, người lao động;
b) Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động tại Trung tâm theo lộ trình, kế hoạch và nhu cầu sử dụng đúng với vị trí việc làm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
c) Đề xuất, xây dựng chương trình kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, tổ chức kiểm tra kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp đánh giá và báo cáo thống kê các hoạt động của đơn vị (định kỳ và đột xuất) theo quy định;
d) Xây dựng quy chế, nội quy của cơ quan đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; tổ chức triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật đến viên chức và người lao động; soạn thảo các quyết định, văn bản theo quy định pháp luật;
đ) Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ trong đơn vị, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, ban hành công văn đi đến theo đúng quy định. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, tài sản, vật tư thiết bị tài chính của đơn vị theo đúng nguyên tắc, chế độ của nhà nước, đảm bảo phục vụ kịp thời các hoạt động của đơn vị.
e) Phối hợp tổ chức xây dựng quy chế, nội quy quản lý, giáo dục đối tượng tại Trung tâm về chế độ sinh hoạt, lao động, học tập, chữa trị... và các quy chế khác liên quan, quy trình tiếp nhận, phân loại; xử lý vụ việc xảy ra tại đơn vị;
f) Quản lý và xây dựng kế hoạch, các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng về mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công việc cơ quan và quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng theo đề nghị của các bộ phận đã được Giám đốc phê duyệt; thực hiện kiểm kê hàng năm đối với tài sản, phương tiện của cơ quan hàng năm; 
g) Quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính và hướng dẫn sử dụng kinh phí, tài sản, trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu của đơn vị, các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán hàng năm xây dựng kế hoạch tài chính, tổng hợp kế hoạch trình ngành chức năng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện chế độ thanh quyết toán đúng quy định;
h) Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm; theo dõi hoạt động tài chính của các phương án sản xuất gia công sản phẩm, liên doanh, liên kết, tạo điều kiện cho hoạt động lao động sản xuất có hiệu quả; thực hiện chế độ thanh quyết toán đúng quy định; 
i) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao. 


Ông HUỲNH PHƯƠNG TRÚC

Ông HUỲNH PHƯƠNG TRÚC

TRƯỞNG PHÒNG
08/05/1988

Bà LƯU KIM CHINH

Bà LƯU KIM CHINH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
14/10/1985

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây